معرفی

مشخصات فردی

محمدتقی فاتحی خواجه

نام - نام خانوادگی : محمدتقی   فاتحی خواجه

پست الکترونیکی : fatehi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کامپیوتر - سخت افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم وصنعت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کامپیوتر - معماری کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم وصنعت

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر دفتر خدمات کامپیوتری دانشکده فنی

مدیر گروه کامپیوتر نرم افزار (کارشناسی)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی و مدیر گروه نرم افزار (کارشناسی)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-01

محمدتقی فاتحی خواجه
محمدتقی فاتحی خواجه

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^